ייבוא, הפצה ושיווק של ציוד מגן בטיחותי וציוד רפואי - עמוס גזית בע"מ

תקנון רכישה

תקנון רכישה באתר גזית

אתר זה משמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים בבעלות עמוס גזית בע"מ (להלן: "החברה")
הגלישה, השימוש בשירותי האתר והקניה באתר (להלן: "הרכישה") כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

מטרת התקנון להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח ביחס לרכישה. יש לקרוא את התקנון בקפידה, שכן רכישה ו/או הרשמה לקניה באזור המכירות (להלן: "הרוכש") מעידה על קריאתך את התקנון, על הבנתך, ועל הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, כמו כן הינך מתחייב כי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גזית ו/או כלפי מי מטעמה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את מבנהו, מראהו/ תוכנו כמו גם זמינות התכנים המופיעים בו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הגדרות כלליות:

  1. החברה – חברת עמוס גזית בע"מ, ח.פ. 510469893 חברה לייבוא, הפצה ושיווק ציוד מגן, ציוד בטיחות וציוד רפואי.
  2. "המשתתף" ו/או "הלקוח" ו/או "הקונה" ו/או המשתמש ו/או מבצע פעולה באתר ו/או הגולש (להלן: "הלקוח").
  3. מדיניות הפרטיות- הוראות החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/ או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
  4. תקנון- הסכם בין בעלי האתר ו/או החברה לבין הלקוח המהווה הסכמה לכל המשתמש בשירותי האתר, לרבות שירותי המכירה.

מבוא

אם לא צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, ובכלל זה מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הנו קניינה הרוחני הבלעדי של עמוס גזית בע"מ.
הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.

1. חל איסור מוחלט:
-להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מעמוס גזית בע"מ.
-לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו.
-להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים
המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של עמוס גזית בע"מ או של צד ג´.
-להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.
החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר החברה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה שומרת לעצה את הזכות להסיר מהאתר לינקים שנכללו באתר בעבר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שקיים באתר זה לינק לאתר אחר  אינה מהווה אסמכתא לכך,  כי המידע באתר האחר הינו מלא, ו/או מהימן ו/או  עדכני ו/או  אמין.
כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.


  1. פרטי המשתתף

בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף להזין על פי הוראות מספר נתונים אישיים, כדוגמת: שם פרטי ושם משפחה, ת.ז., טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אם המשתתף הנו חברה, הוא יידרש למסור פרטים נוספים כדוגמת שם חברה ומספר חברה.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 -, המקימה לעמוס גזית בע"מ זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיה הישירים והעקיפים.

המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין. עמוס גזית בע"מ שומרת על זכותה לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עמוס גזית בע"מ אינה מתחייבת לזמינות במלאי החברה של כל המוצרים המופיעים באתר.

במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, תהא עמוס גזית בע"מ רשאית לבטל את הרכישה של המשתתף.

עמוס גזית בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה בכל עת.

 

  1. מדיניות פרטיות

כללי 

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מדעת לתנאי מדיניות הפרטיות ולא תהיה לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת בעת מסירת פרטים באתר לרבות, הרשמה באתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בעת רכישה, מאשר בזאת המשתמש למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. החברה מתחייבת כי מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות מדיניות זאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת (להלן: "השינוי"). השינוי יכנס לתוקף בפרסום נוסח המדיניות המעודכנת לראשונה, כל שימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף למדיניות המעודכנת.

החברה מתחייבת לפעול  על פי מדיניות הפרטיות.

 

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

אם לא  צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים ו/או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו בין בקנייה ישירה ובין עקיפה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לאמור לעיל. שימוש באחד מהפרמטרים במצוינים לעיל, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה ו/או של צדדים נוספים אחרים על-ידך.

אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

  1. שונות

תקנון זה על כל סעיפיו אינו בא  על מנת לייצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן שהוא.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, מחיקת תנאי זה לא תשפיע על חוקיותם ותקפותם של שאר סעיפי התקנון.

תנאי תקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

ייתכן ובאתר, באותם עמודים ייעודים לכך, תתפרסמנה מודעות דרושים ומשרות פנויות בחברה או דרכה. אין לראות במודעות אלו כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצע על-ידי החברה. מודעות דרושים והצעות משרה מופנות בכל מקרה לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין זאת במפורש בגוף המודעה.

  1. יצירת קשר

  בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שהחברה מחזיקה במידע, באפשרותך אף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, אינו שלם או אינו מדויק. כדי לממש זאת, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: חברת עמוס גזית בע"מ. מבטחים 4 פתח תקווה בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת, e-mail , ומספר טלפון ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך זמן סביר.

.    בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר, בטלפון: 03-9250000, בדואר: מבטחים 4, פתח תקווה או במייל : info@gazit.co.il.

כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

 

החטיבה הרפואית

חטיבת הציוד הרפואי של עמוס גזית החלה את דרכה בשנת 1960, בשיתוף פעולה עם חברת דרגר הגרמנית, אותה החברה יצגה בתחום ציוד הבטיחות משנת 1958. מאז ועד היום, התפתחה החטיבה והפכה למובילה בתחום הציוד הרפואי בישראל.

חטיבת הבטיחות

חטיבת הבטיחות אחראית משנת 1958 על שיווק ותמיכה של מוצרים טכנולוגיים מתקדמים בתחום הבטיחות בעבודה. מאז ועד היום, חטיבת הבטיחות הינה הנציגה הבלעדית בישראל של חברות מובילות המשקיעות את מאמציהן במחקר, פיתוח וחדשנות בתחום הבטיחות.

חטיבת התמיכה הטכנית

חטיבת התמיכה הטכנית מעניקה שירות טכני ללקוחות החטיבה הרפואית וחטיבת הבטיחות של החברה. טכנאי חטיבת התמיכה הוסמכו בלעדית ע"י יצרני הציוד והמכשור בחו"ל, זאת לצורך מתן שירותי אחזקה ותחזוקה ברמה האופטימלית והמקצועית ביותר. הטכנאים מרעננים את הידע וההסמכות באופן שוטף לכל ציוד/מכשור הנמכר ע"י חטיבות החברה השונות.נסיונם הרב של הטכנאים שלנו, חלקם משרתים את לקוחותינו מעל 20 שנים, בצירוף הצב"ד הייעודי הנרכש מיצרני הציוד, מבטיחים רמה טכנית גבוהה ביותר ומצויינות בשירות.